Alsidig personlig udvikling

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Alsidig personlig udviklingDet pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturelbaggrund
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

I Bitte Bæk lægger vi vægt på, at barnet er i en dannelsesproces, som vi skal have respekt for, når vi skaber rammerne omkring det. Barnet vil og kan selv række ud efter verden. Vi anerkender barnet, som det er, ser dets styrker og hvor der er brug for støtte. Gennem anerkendelse føler barnet sig set og hørt og det får derved styrket både sit selvværd og sin selvtillid. For yderligere at styrke disse øver vi børnene i at blive selvhjulpne. Det at opleve at kunne selv er noget helt særligt. Første gang lynlåsen bliver lynet ved egen kraft kan være en stor sejr. Hver dag øver vi børnene i at kunne selv og at give dem tid til at øve det – gerne med en legende og sjov tilgang til det. Det gælder bl.a. tøj i garderoben, når vi skal ud i haven og ind igen, men også ved bleskift. Det selv at kunne tage bleen af og smide den i skraldespanden, selv at øve sig i at kravle op og ned af trapper osv. Det er dog ikke kun det at kunne hjælpe sig selv, men også det at kunne hjælpe andre, som er en vigtig egenskab at besidde. Derfor opfordrer, øver og appellerer vi til, at børnene skal være hjælpsomme og derved bidrage til fællesskabet. Det styrker følelsen af samhørighed og venskab, men styrker også det enkelte barn i at føle sig betydningsfuld. Eksempelvis hjælper de største børnehavebørn nogle gange de helt små børn med at komme ind fra haven eller med ovenpå om morgenen.

Herudover øver børnene sig i at sætte ord på deres følelser og derved lærer børnene at mærke sig selv, og mærke hvor deres grænser går. De lærer at sige til og fra, alt efter alder, og lærer at give udtryk for deres egne følelser på en hensigtsmæssig måde. Endvidere øver vi børnene i at løse konflikter selv igennem dialog og roser dem, når de forsøger. Når vi træder til og hjælper, vurderer vi ud fra hvilken alder barnet har, hvilken hjælp det har brug for, og om vi bør gå foran, ved siden af eller bagved barnet.

Vi øver også børnene i at være rummelige og se forskellighed som en styrke. Børnene leger og deltager i aktiviteter på tværs af alder og køn. De lærer af hinanden på tværs af begge faktorer. Det gør de gennem fælles aktiviteter på tværs af stuerne, bl.a. fælles sangleg, leg i haven, besøg på den anden stue, ved at hjælpe hinanden i garderoben og på gåture. Vi stræber efter at give børnene en meget bred forståelse af kønsroller. Drenge kan godt lege prinsesser, have kjole på og lege med porcelænet i køkkenet lige såvel som piger godt kan slås med sværd, lave kuglebane eller være de stærke som hjælper med at grave i haven.

I Bitte Bæk er relations arbejdet en essentiel del af vores pædagogiske virke. Det er vigtigt, at børnene kan danne gode og trygge relationer både til børn og voksne. Derfor gør vi os tanker omkring sammensætningen af stuerne i børnehavegruppen. Vi vægter, i videste mulige omfang, en lige fordeling af begge køn og lige mange i hver årgang for at skabe en alsidig gruppe af børn. Vi overvejer også sammensætningen af lege-relationer, om nogle er mere gavnlige end andre, om nogen har haft en god relation fra da de gik i vuggestue sammen eller om vi kan se muligheder for nye gode relationer.

Derudover har vi også en høj grad af opmærksomhed på børn med særlige behov, hvilke børn som har brug for ekstra omsorg og støtte. Disse børn gives der ekstra plads til i fællesskabet og de deltager på deres egne præmisser og med en særlig støttende hånd fra den voksne.