Bestyrelsen

Forperson:Bestyrelsen

  • Peter Clement Lund

Næstforperson:

  • Andrea Anthonsen

Kassér:

  • Martin Christensen

Alment medlem:

  • Britt Birkemose

Medarbejder der deltager i møderne:

  • Dinna Leth Dietz

Sekretær:

  • Lilo Faldborg Widell

Bestyrelsen består af fire forældrevalgte medlemmer samt et medarbejder valgt medlem, der vælges for henholdsvis en to-årig og en et-årig periode.

To forældrevalgte medlemmer er på valg hvert år, sådan at det sikres, at der altid er bestyrelsesmedlemmer med en vis erfaring.

Derudover vælges yderligere blandt forældrene to suppleanter – begge for en et-årig periode.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på det årlige forældrekredsmøde ved simpelt flertalsvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første ordinære bestyrelsesmøde med følgende poster; – formand, næstformand og kassere.

Bestyrelsens er ansvarlig for børnehavens økonomi og den overordnede drift, hvor den daglige drift er uddelegeret til børnehavens leder. Det pædagogiske ansvar er ligeledes uddelegeret til lederne, der også ansætter ikke-pædagogisk personale uden bestyrelsens deltagelse. Ansættelse af pædagogisk personale sker i et ansættelsesudvalg bestående af formanden for bestyrelsen, et forældrevalgt bestyrelsesmedlem, en personale-repræsentant samt lederne.

Lederen ansættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes ca. seks gange årligt samt i forbindelse med det årlige forældrekredsmøde. Derudover kan formanden indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, såfremt der opstår situationer der påkræver det.

Derudover er formanden, kassereren og lederen ansvarlig for den løbende økonomiopfølgning samt for fremlæggelse af denne i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

I det daglige er der en løbende dialog mellem bestyrelsens medlemmer og lederen, sådan at emner af mindre væsentlig og mere driftsmæssige karakter – som f.eks. aftaler om vedligeholdelsesarbejde, henvendelser til kommunen o.l. ofte kan klares pr. mail, hvis situationen kræver det. Bestyrelsesarbejdet er præget af en åben og imødekommende dialog, hvor det tilstræbes, at alle væsentlige beslutninger træffes i enighed og efter en tilbundsgående drøftelse.

Det er den hidtidige erfaring, at netop den åbne dialog giver de bedste beslutninger, hvorfor det da også sker, at samme emne er på dagsordnen flere gang, hvis vi ikke synes, at emnet er tilstrækkeligt belyst eller drøftet. Det er her væsentligt, at alle har samme forståelse af et givent emne og kan bakke op om den endelig beslutning. Dette udspringer naturligvis af den ånd, der tegner hele Bitte Bæk – både i mødet med børnene, forældrene, personalet imellem og altså også i bestyrelsesarbejdet. Dette er en proces, som vi konstant må arbejde med, men som vi også oplever bliver mere og mere naturlig for at arbejde med, i takt med vi ser de gode resultater!