Evaluering af læreplan 2021

Indledning

Bitte Bæk arbejder ud fra og er inspireret af Rudolf Steiners tanker og overvejelser om det lille barn. Rudolf Steiner har ud fra sit antroposofiske menneskesyn givet inspiration til og tanker om kunst, landbrug, ernæring, arkitektur og pædagogik. Disse influerer det pædagogiske miljø i Bitte Bæk.

Vi vil give barnet frihed til at vælge og være – både individuelt og i fællesskabet. Samtidig må det i respekt og omsorg for børn og voksne lære at tage hensyn og have tålmod.

Vi vil give barnet et æstetisk rum, hvor det kan udfolde sin leg gennem efterligning og sanseoplevelser. I legen må barnet kunne udfolde sig bredt og have tid og ro til fordybelse. Heri indgår at legetøj og omgivelser appellerer til fantasi og skabertrang.

Gennem en velgørende opdeling af dagen, med daglig gentagende sangleg og eventyr, får børnene inspiration til leg, øvelse i sprog, udvikling af musikalitet og fantasi. Rytme er en meget grundlæggende del af pædagogikken. Vi har en fast rytme i dagligdagen, der giver børnene tryghed og genkendelighed; en ugentlig rytme med faste aktiviteter, madplan og en årlig rytme med fejring af forskellige årstidsfester.

Børnene må opleve voksne, der giver fysisk omsorg og er rolige i deres handlinger, bevidste om deres påvirkning, kort sagt; er bevidst om deres opgave som efterligningsmodel.

Børnehaven er normeret til 38 børn fra 1 – 6 år med otte ansatte, seks pædagoger, en pædagogmedhjælper og en madmor.

Vi har løbende halvårs lønnede praktikanter og tre måneders studerende.

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Vores fokusområder har været:

Efteråret 2019  Garderobe
Vinter 2019/20 Oprydning
Forår/sommer 2020 Ude-leg
Efteråret 2020 Høstfest
Skt. Mikaelsfest
Efterår/vinter 2020 Morgenstund kl. 7-9
Foråret 2021 Pinsefest
Hele året Børnenes læringsmiljø

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Vi evaluerer løbende på forskellige tidspunkter. Det kan være i samtale i haven mens børnene leger, til stuemøder eller på vores konferencer. Vi har en bog på alle stuer hvori vi skriver observationer ned i. Vi bruger forskellige modeller til evaluering. Sammenslutningen af Steiner dagtilbud har lavet flere modeller som vi bruger alt efter behov, derudover bruger vi Anders Skrivers analysemodel og hvad vi ellers finder relevant.

Efter vi har valgt et tema fra læreplanen, som vi vil sætte fokus på og evaluere, har vi startet med at lave en brainstorm (træ modellen), i forhold til hvad vi tænker sker omkring temaet ud fra de 6 læreplanstemaer. Herefter bruger vi en afsat periode på at indsamle empiri. Vi har brugt både skemaer, billeder og video.

Afslutningsvist kigger vi på det indsamlede data og sammenholder det med det vi tænkte omkring læreplanstemaerne, for at se om det kom til udtryk eller om vi så noget helt andet, og derefter vurderer om der skal ske en ændring af praksis.

 

Hvordan har vi arbejdet med indholdet i læreplan?

Vi arbejder løbende med indholdet i læreplanen på vores stuemøder, konferencer samt pædagogiske dage. Derudover har vi deltaget i adskillige kursusdage i Sammenslutningen af Steiner Dagtilbud om læreplansarbejde.

Med jævne mellemrum gennemgår og evaluerer vi den daglige/ugentligt rytme og struktur.  På de interne møder laver vi børnebetragtninger og kigger på gruppen, legen og de indbyrdes relationer. I de små samtaler i garderobe eller til forældre samtaler taler vi om barnets generelle trivsel og sociale udvikling.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

– Oprydning, morgen 7-9 og høstfest.

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Oprydning:

Inden vi gik i gang havde vi et indtryk af at det altid var de samme der ryddede op og der altid var nogle børn der lå i sofaen og var ”trætte”.

Alsidig personlig udvikling: jeg har ryddet ud – jeg rydder op

Sociale udvikling: vi gør noget i fællesskab, sammen

Kommunikation og sprog: Vi synger oprydningssang, taler sammen, viser at vi rydder op.

Morgen kl. 7-9:

Vores udgangspunkt var, at forældrene afleverede udenfor og at vi syntes det var udfordrende med de mindste vuggestuebørn og at få skabt nogle gode morgenrutiner i det tidsrum. Kort tid efter vi begyndte at have fokus på tidsrummet, begyndte forældrene at aflevere inde, og det ændrede konteksten, men vi fortsatte med at have fokus på tiden mellem kl. 7 og 9.

Vores tanker da vi gik i gang, i forhold til hvordan de 6 læreplanstemaer ville komme i spil (efter forældrene var begyndt at aflevere inde) var:

Natur, udeliv og science: Lys/mørke, stearinlys tændt.

Kultur, æstetik og fællesskaber: Gøre klar til leg, arrangerer klodser/legekøkken, Stemning, vinkevindue.

Alsidig personlig udvikling: Afleveres til voksen, selv gå ind, Sige farvel/afsked, fast rytme/struktur.

Krop, sanser og bevægelse: Op og ned af trappen, tøj af og på, samarbejde store og små.

Social udvikling: Farvel til mor/far og goddag til Bitte Bæk, leg med forskellige aldersgrupper, sociale relationer, nye relationer skabes, store leger med små og omvendt, samles som gruppe og følges ad, se de andre børns forældre, stille start, vente på de andre børn, lege med dem der er kommet.

Kommunikation og sprog: samtaler ved morgenfrugt, turtagning i forhold til samtalen, læse bøger.

Høstfest:

Sideløbende med evaluering af hverdagsrutiner, valgte vi at lave evaluering på to årstidsfester, pædagogisk fordybelse i et tema.

Natur, udeliv og science: såning, pleje og dyrkning (vi sår i foråret, børnene ser det spirer og vokse op, vi høster det til efteråret).

Krop, sanser og bevægelse: sanglege om at høste, smage på forskellige grønsager og frugter, mærke og dufte halm i haven.

Kultur, æstetik og fællesskab: rønnebær på snor, gamle traditioner, årstidskransen,

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi har brugt videooptagelser, observationer, stuetjek skemaer, billeder, praktisks fortællinger, årstidsfest portfolie, beskrivelser i vores stuelæreplansbøger, registrerings skemaer, kulturelle genstande.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

I forhold til oprydning, fik vi øje på, at der var børn, der hjalp mere med at rydde op, end vi havde antaget, og vi observerede, at der var børn, som så ud til at rydde meget op, som ”bare” gik rundt og ikke deltog aktivt.

Vi fik også en opmærksomhed på vores egen rolle ift. at skabe læringsmiljø, der er understøttende på en positiv, opmuntrende og anerkendende måde, så alle favnes og tager del i oprydningen (og fællesskabet).

I forhold til temaet Morgen 7-9, oplevede de hos Under Himmelen, at de efter dialog med forældrene fandt en løsning, som tilgodeså både gruppen og det enkelte barn, så der var mindre uro.

Ved Høstfesten, oplevede vi at børnene gjorde det, vi tænkte de ville gøre. De bar stemningen i sig, den pædagogiske fordybelse levede videre i børnene, de fik det ind under huden, det strakte sig over længere tid og optakten skabte spænding omkring festen, der var bedre planlægning.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

  • Under Himmelen har flyttet rundt på møbler, de har fået en ny madras hvor man kan sidde stille og læse bøger.
  • Oprydningssangen blev tilpasset hvert enkelt barn, barnets navn indgik i sangen. Fokus hos personalet på, at der var to voksne til at hjælpe med oprydningen.
  • Det har givet ro at børnene bliver afleveret ved døren ind til stuerne, i stedet for at komme ind på stuerne.
  • Vi lavede et evalueringsskriv omkring temaet Morgen 7-9, som desværre ikke blev sendt ud til forældrene.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Bestyrelsen blev inviteret med til en pædagogisk dag hvor vi arbejdede med udarbejdelsen af læreplanen. En fra bestyrelsen deltog, efterfølgende læste og godkendte bestyrelsen læreplanen. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om læreplansarbejdet og evaluering via bestyrelsesmøderne.

Vi har via vores ugebreve skrevet ud til forældrene om vores fokusområder og evaluering af disse.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

I forhold til Årstidsfester vil vi fremad arbejde med Lanternefesten og Hellig 3 konger.

Derudover mad og måltidskultur, overgange, dagligdags rutiner og andre områder vi finder interessante i fremtiden.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi vil gerne arbejde med at udvikle et skema til at lave et stuetjek.

Vi vil gerne arbejde med et Læringshjulskema omkring overgange.

Vi vil have opmærksomhed på nye pædagogiske redskaber til evaluering.

Bruge den gode evalueringspraksis vi har erfaring med fra tidligere forløb.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Det arbejde vil vi dykke ned i på vores pædagogiske weekend i efteråret.