Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprogPædagogiske mål for læreplanstemaet:

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Kommunikation og sprog gennemstrømmer alt i løbet af dagligdagen. I Bitte Bæk er bevidsthed om sproget en naturlig del af hverdagen. De voksne i Bitte Bæk arbejder med at være tydelige rollemodeller. I forhold til sproget er vi bl.a. opmærksomme på, hvilket ordvalg og toneleje vi anvender, når vi taler sammen. Det er især vigtigt, fordi børnene efterligner alt, hvad vi siger. Al kommunikation med hinanden (voksen-voksen, voksen-barn, barn-barn) har stor betydning for barnets dannelse og forståelse.

I Bitte Bæk styrkes de sproglige og kommunikative kompetencer på mange måder:

  • Sproget styrkes gennem børnenes frie leg med hinanden. Legen giver plads til at bruge fantasien og eksperimentere med ord og historiefortællinger.
  • Vi har dagligt og gentagende sangleg og eventyr, hvor børnene oplever sprogets mange nuancer og facetter.
  • Gennem eventyr fodres børnene med nye ord og inspireres til at drage dem ind i deres leg. Efterligningskraften bliver især tydelig her, når vi eksempelvis oplever børn fortæller eventyr for andre børn, nogen gange næsten helt ordret af hvad den voksne har fortalt.
  • Sangene indgår tit i legen og bliver også ofte udgangspunkt for den leg børnene leger, da de er knyttet til et bestemt tema eller en årstid.
  • Rim og remser ligger op til leg med ord og fantasiskabte ord.
  • Ved måltider øver børnene sig på at bede om mad, tage kontakt til den voksne, ikke at tale med mad i munden og at tale med sin sidemakker og ikke råbe.
  • Vi læser bøger sammen med børnene, hvilket skaber rum for dialog, nye ord til ordforrådet samt skabelse af helt særlige sproglige billeder.

Et af de helt centrale punkter, hvor børnene skal øve sig i at bruge sproget og kommunikere, er konfliktsituationer. Vi vil gerne, at børnene øver sig i at løse konflikter selv, men den voksne må hele tiden være opmærksom på(omkring) situationen og hjælpe, hvis det er nødvendigt. Når vi træder til, spørger vi ind til den foregående kommunikation og opfordrer til dialog, hjælper med at sætte ord på og at få børnene til at tale sammen om en løsning.

Der kan være stor forskel på børnenes sproglige kompetencer i forhold til konfliktløsning. Men når de selv kan sige til eller fra, anerkender vi dem.

Vi har en særlig bog, som igennem billeder ligger op til at snakke om følelser. Den bruger vi især med de største børn.

Vi laver sprogvurderinger på alle 3-årige børn. Hvis vi har børn med særlige sproglige udfordringer, samarbejder vi med forældrene og i de tilfælde hvor det er nødvendigt, samarbejder vi med talepædagog om den nødvendige indsats og med hvilke redskaber vi kan arbejde med barnet. Det kan eksempelvis være dialogisk læsning, kort med forskellige billeder, udtalekort eller lignende.