Social udvikling

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:Social udvikling

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

I Bitte Bæk er fællesskab meget vigtigt og et centralt omdrejningspunkt i steinerpædagogikken. Hele livet igennem bevæger vi os i sociale relationer, kontekster og sammenhænge. Derfor tænker vi, at arbejdet med de sociale kompetencer er noget af det mest grundlæggende og fundamentale i vores arbejde. At vise hensyn, være omsorgsfulde, have respekt for forskellighed, dele med andre, vente på tur, begå sig blandt mange i et større fællesskab og i det offentlige rum.

I fællesskabet bliver der dannet relationer og venskaber, og især gennem legen bliver den sociale udvikling styrket. I legen øver og lærer børnene at argumentere, at skulle gå på kompromis og løse konflikter.

Et af kendetegnene for legen er, at den bliver til undervejs, børnene skal kunne afstemme sig selv i forhold til, hvad den anden eller de andre bidrager med i legen. Ved at lære at indgå i relationer, udvikler de også med tiden empati: At de kan sætte sig ind i og forstå de andres følelser og tanker.

Igennem dagligdagen og pædagogikken skaber vi i Bitte Bæk mange muligheder, rum og læringsmiljøer, der understøtter denne udvikling:

 • Gennem ugen og dagligdagen laver vi forskellige aktiviteter sammen. Vi har sangleg, vi hører eventyr, vi har eurytmi, vi maler og bager samt går ture sammen. I løbet af året holder vi også årstidsfester. Alt sammen nogle fælles oplevelser, som børnene deler og kan tale om.
 • Hver dag spiser vi fælles måltid sammen, som madmor har tilberedt i løbet af formiddagen. Vi synger bordsang, inden vi går i gang. Børnene hjælper med at dækkebord, et barn sætter glas på og en hjælper med at dele maden på. Når vi er færdige med at spise, er der også opgaver; et barn hjælper med at tage kander af bordet og et barn hjælper med at tørre bordet af. Hverdag er det forskelligt, hvem der hjælper. Vi viser og gør opmærksom på, at alle er betydningsfulde for fællesskabet.
 • I de tidsrum hvor der ikke er en voksenstyret aktivitet, er der fri leg for børnene. Her har børnene tid til at udforske leg og relationer, bearbejde dagens indtryk, mens den voksne er i gang med huslige eller praktiske gøremål, som børnene også kan deltage i, hvis de har lyst.

I Bitte Bæk har vi også nogle normer om, hvordan vi er sammen:

 • Vi kommunikerer i en god tone.
 • Vi taler til hinanden, vi råber ikke.
 • Indenfor går vi, vi løber ude i haven.
 • Vi hjælper hinanden med at rydde op.
 • Vi venter på hinanden, f.eks. når de små kravler op af trappen, ”Peter, du må lige vente på Mette”.
 • Når vi skal vaske hænder inden frugt, så går børnene to sammen, og man skal vente på sin makker.
 • Vi opfordrer til, at alle børn hjælper hinanden. Vi opfordrer især de store børn til at hjælpe de mindre børn, eks. tage dem i hånden på vej ud i haven, at de kan hjælpe dem med at få sko og tøj af når vi kommer ind fra haven, at de hjælper med at putte dem der skal sove osv.

Det er vigtigt for os at give disse normer videre til børnene, og vi mærker også, at børnene er gode til at huske disse leveregler og at de er med til at give dem videre til de mindre børn.

Det er vigtigt, at personalet støtter op om og styrker et sundt og trygt læringsmiljø, hvor det er rart for børnene at være, hvor et barn tør sige fra og være sig selv, hvor vi behandler hinanden på en god og respektfuld måde og hvor de voksne hjælper i konfliktsituationer.

Det er samtidig også vigtigt at børnene igennem fællesskabet bliver selvstændige individer, der selv kan sige til og fra, for hvad de gerne vil og ikke vil på en ordentlig måde – at de får forståelse af sig selv og andre, og har forståelse for forskelligheder, at de øver sig i at løse konflikter selv og at de udvikler et sundt selvværd og en god selvtillid.

Det gør vi eksempelvis ved at:

 • Vi opfodrer børnene i leg til at de i fællesskab finder frem til gode løsninger, hvis der opstår problemer.
 • Vi prøver at øve med børnene, at der kan deles om ‘bestemmer-rollen’ i en leg, så det ikke er én, der bestemmer det hele, men at børnene har med-/selvbestemmelse over, hvad de selv er i legen.
 • Vi praktiserer også, at alle må være med i legen, derved øver børnene sig i, at der skal og kan være plads til alle. Dem der prøver at holde nogen ude må lære at inddrage andre eller så kan det måske være, at de selv har behov for at mærke, at de andre leger videre, mens de laver noget andet.
 • Vi øver børnene i at kunne hjælpe hinanden, frem for kun voksne, ved brug for hjælp: Spørge barn A om det ikke kan hjælpe barn B med f.eks. et puslespil. Det er givende for begge børn, da de lærer at kunne give og modtage hjælp.
 • Vi sætter indimellem nogle rammer for barnet/børnene med et vist frirum for selvvalg, så de øver at vælge selv indenfor visse rammer. F.eks. “Nu må du sidde ved bordet og lave noget.”
 • Børnene øver sig på at være opmærksomme på hinanden ved at skulle sætte mad/tallerkener/glas på bordet til hinanden. Den der hjælper, øver selv at holde øje med, hvem mangler og vælger selv, hvem der skal have næste gang.
 • Vi har fokus på, at børnene gerne må trøste hinanden, når én bliver ked af det, men også at øve dem i at spejle sig selv i de andre børns følelser med spørgsmål som “Kan du godt se han/hun er ked af det?”

I Bitte Bæk arbejder vi bl.a. med demokrati i børnehøjde igennem pædagogisk betragtning. Vi iagttager hver dag børnene, arbejder med, og vurderer deres behov, udvikling, initiativer og interesser. Ud fra disse pædagogiske betragtninger har vi et kendskab til hvert enkelt barn og vurderer, hvad der er bedst for barnet, og hvordan vi skal tilrettelægge læringsmiljøet bedst muligt. Et eksempel er, at vi laver en bordplan, hvor vi ser på hvert enkelt barns styrker og udfordringer og løbende revurderer planen, hvis et barn f.eks. har brug for mere eller mindre støtte. Et andet eksempel kan være i garderobesituationen som for mange børn kan virke kaotisk og uoverskuelig. Her giver vi ofte et eller flere børn mulighed for at gå i køkkenrummet og tage tøj på. Barnet får bedre betingelser for at holde fokus og samtidig mulighed for en særlig støtte og anerkendelse fra madmor.

Herudover øver børnene sig i demokrati, når de træffer et valg, bliver lyttet til, lytter til andre og når de oplever at blive taget alvorligt.

I Bitte bæk er flere af de voksenstyrede aktiviteter valgfrie, dvs. det er okay at

sige nej til f.eks. at være med til at bage, luge ukrudt, feje osv. Det kan være barnet er i gang med en god leg med sine venner eller bare ikke har lyst i dag.

I dagligdagen er alles stemmer vigtige, store som små. Vi appellerer til, at børnene lytter til, hvad de andre siger eller giver udtryk for, og vi hjælper det enkelte barn til at give sin mening til kende.