Personalepolitik

Personalepolitik

 

Personalepolitikken er senest revideret i 2022.

Bitte Bæk er en selvejende privat daginstitution drevet efter § 11 a i Serviceloven. Børnehaven har overenskomst med BUPL og administreres af Landsforeningen Danske Daginstitutioner (LDD)

Personale og Bestyrelse samarbejder om at skabe klarhed og gennemskuelighed i forhold til procedurer, love & regler.

Det er af stor vigtighed for Bitte Bæk, at nyansatte sætter sig ind i vores normer, regler og Rudolf Steiner pædagogikken

Personalepolitikken er ordnet alfabetisk og dermed ikke udtryk for en bestemt prioritering.

 

Afspadsering

Ved arbejde udover fastlagt arbejdstid, som ekstra timer ved sygdom blandt kollegaer, samtaler, forældremøder, hjemmebesøg, foredrag og kurser, gives der afspadsering 1-1 time.

Hvis nu et kursus er fra 8-15, så svarer det til 7 timer, skulle man have mødt fra 8-14, så gives der 1 times afspadsering. Hvis kurset ligger efter arbejdstid gives der timer en til en.

Ved kurser udover 7,5 time pr dag, aftales det med ledelsen hvor mange timers afspadsering der gives, dog max 10 timer.

Ifølge overenskomst § 24 stk 7 – Rejser som udføres som en del af tjenesten medregnes i arbejdstiden med den konkrete rejsetid

 

Alkohol- og misbrugspolitik

I Bitte Bæk må der ikke indtages alkohol eller rusmidler på børnehavens matrikel inden for børnehavens åbningstid, dette gælder også for arbejdslørdage, fællesspisninger og andet hvor børnene deltager samt til forældremøder.

Berusede eller påvirkede forældre vil blive bortvist, og vi tager hånd om barnet  og kontakter evt. den Sociale Døgnvagt (Børnevagten).

Hvis vi opdager, at en kollega har et misbrug af den ene eller anden art, vil leder med det samme indkalde til en tjenstlig samtale. Her vil sagens karakter fremlægges og appellere til øjeblikkelig behandling og aftale om forbedring indenfor en aftalt periode, hvis personen vil fortsætte sit fremtidige virke i børnehaven. Ledelsen er behjælpelig med at finde behandlingsmuligheder. Hvis kollegaen fortsætter sit misbrug, vil leder være nødsaget til at indstille til en eventuel afskedigelse til Bestyrelsen.

TR vil blive orienteret og om ønskeligt medinddrages i de tjenstlige samtaler.

 

Ansættelse/ rekruttering

Bitte Bæk ønsker at tiltrække og fastholde engagerede og fagligt funderede medarbejdere. Medarbejderne er essentielle for den ånd og stemning, stedet rummer og yder. Derfor skal alle være bevidste om at arbejde med sig selv og dermed bruge selverkendelse som redskab for arbejdet. Dette betyder at man skal turde kigge på egne fejl og svagheder og dygtiggøre sig.

Alle ansatte er bærende kraft for pædagogikken. Personale, forældre og børn er sammen med til at skabe og forme Bitte Bæk.

Bestyrelsen sikrer i samråd med personalet, at regler i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsering, løn, ledelse, ansættelser, fyringer og klager varetages.

Bitte Bæk har via LDD overenskomster med BUPL og FOA og aftale med Aalborg Kommune om at drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune. Der indhentes straffe- og børneattest på alle ansatte. LDD administrerer lønudbetalinger

Følgende ”pinde” uddybes ved en ansættelsessamtale:

 • interesse i vores pædagogik samt at vide mere om vores pædagogik gennem studie og læsning
 • ville arbejde med sig selv
 • åbenhed og ærlighed

Ansættelsesudvalget (leder, souschef og repræsentant fra Bestyrelsen) og fastansatte pædagoger udvælger de, som skal til samtale. Til samtalerne deltager ansættelsesudvalget; dog ved ansættelse af en pædagog eller leder, deltager de øvrige fastansatte pædagoger. I forbindelse med ansættelse af pædagoger orienteres og medinddrages TR i ansættelsen.

 

Arbejdsmiljø – fysisk og psykisk

Vi har brug for et trygt og kvalitativt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Det er vigtigt, at vi ikke lider overlast, som kan føre til skade og sygdom. Det er også vigtigt, at vi fungerer godt som kollegagruppe, at der er åbenhed for at tale om tingene uden at nogen føler sig udenfor. Det er vigtigt, at alle har det godt med at komme på arbejde. Vi stræber mod at alle har indflydelse, og at alle derigennem har lyst til at medvirke til at arbejdspladsen fungerer.

Vi har selv et ansvar i forhold til arbejdsmiljøet. Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med sit arbejde og i fællesskab forsøge at løse disse. Ved problemer vi ikke umiddelbart selv kan løse, har vi muligheden for at søge hjælp hos eksterne samarbejdspartnere.

Vi vælger en AMR i huset som har det overordnede ansvar i samarbejde med ledelsen og som varetager trivselsundersøgelser.  

 

Bestyrelse:

Pædagogerne deltager på skift, et år af gangen i bestyrelsesmøderne.

 

Det rummelige arbejdsmarked

Der skal være plads til alle uanset alder, køn, seksualitet, hudfarve, religion m.m. Derfor er det vigtigt, at vi i den faste personalegruppe har et fælles sprog dansk/engelsk, så der ikke opstår misforståelser ved kommunikationen, og at alle kan deltage i vores traditioner og pædagogik.

Hvis vi får en medarbejder med særlige vilkår eks. et handicap, fysisk skade eller lignende skal der være klare retningslinjer for vedkommendes arbejdsbetingelser. Alle skal have indsigt i hvilke retningslinjer, der gør sig gældende.

Det er vigtigt med forskellighed i personalegruppen. Men det er også vigtigt at vi alle er enige om det pædagogiske grundlag i huset. Personalet sammensættes efter kvalifikationer.

Der må være plads til åbenhed og ærlighed, og plads til forskellige holdninger. Vi må tale og diskutere tingene på en anerkendende og indlevende måde, så alle har mulighed for at komme til orde.

Konference er et vigtigt element i samarbejdet, da det er her vi har tiden og muligheden for at diskutere relevante emner, og det er derfor vigtigt at vi bruger konferencerne på en konstruktiv måde.

 

Ferie

Ansatte i børnehaven har som udgangspunkt ferie; mellem jul og nytår, 3 uger i sommerferien (de 2 uger ligger fast og personalet vælger selv en uge enten før eller efter de fastlagte uger), de tre dage før påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Grundlovsdag er tvungen afspadsering.

Sommerferie ønske skal afgives midt i marts og sommerferien godkendes inden udgangen af marts.

 

Feriekutyme/personalegode i Bitte Bæk

Der har i mange år været nogle særlige kutymer i ferierne, i forhold til om en medarbejder kan gå før tid/afspadsere, hvis der er mere personale end der er behov for. Holdningerne hertil og det reelle billede af det, har været meget forskellige. Derfor har vi, efter en debat på nogle af vores konferencer, besluttet at tydeliggøre og ensrette disse kutymer for fremtiden.

I efterårsferien, vinterferien og ugerne op til og efter sommerferien, er der ikke altid fuldt børnetal i huset, hvis der i disse perioder er flere personaler end der måske er behov for til børnene, tænker vi generelt, at dette er oplagte tidspunkter for personalet til at få gjort/ordnet nogle af de ting, det kan være svært at nå i det daglige, bl.a. ekstra rengøring, reparationer, gøre fint osv.

Men vi tænker også at det er i disse perioder, at vi har mulighed for at kunne gå lidt før tid eller afspadsere nogle timer.

Vi har talt om, at som en kærlig omsorg for hinanden og personalepleje, må enhver medarbejder gerne give en anden medarbejder lov til at gå før tid, op til en time før oprindelige fri tidspunkt, uden at skulle bruge afspadsering hertil.

Vi ønsker, det er noget alle medarbejdere i Bitte Bæk har mulighed for at give hinanden, og at det ikke kun er en ledelsesbeslutning. Derfor er det noget alle kan have i deres bevidsthed i disse perioder.

Men hvis en medarbejder selv henvender sig til en kollega med ønske om at afspadsere, må medarbejderen bruge afspadsering hertil. Det er nemmest med en ensartet beslutning herom, da situationsbestemte beslutninger herom kan skabe forvirring og konflikt.

Medarbejderen kan kun afspadsere, hvis de andre medarbejdere skønner at det er muligt.

 

Fratrædelser

Medarbejdere, der skifter job eller går på pension, holder afsked for børn, forældre og personale. Alt efter hvor længe den ansatte har været i Bitte Bæk samt den ansattes ønske, vurderes størrelsen af arrangementet.

Hvis det er en ledelsesansvarlig videregives viden og erfaring til den eftertrædende eller øvrige ansatte ved et fastlagt møde.

 

Fyringer

Det er Bestyrelsen i samarbejde med lederen der kan fyre en medarbejder, inden da skal mindst en tjenstlig samtale med leder og bestyrelsesformand have fundet sted. TR vil, om ønskeligt fra den ansatte, deltage i samtalerne. Desuden tages LDD med på råd.

Forældrene vil få en skriftlig orientering fra Bestyrelsen.

Ved en akut opstået situation, hvor den ansatte overtræder sine beføjelser, f.eks. at slå et barn, hjemsender leder øjeblikkeligt den ansatte og kontakter bestyrelsesforpersonen og børnechefen.

 

Informationsteknologi (IT)

Børnehavens administration varetages af LDD og leder/souschef. Administrationen er altid opmærksom på GDPR reglerne og er en medarbejder i tvivl kan denne altid spørge ledelsen.

Der er en personalecomputer til rådighed for personalet.

I børnehaven er der adgang til internettet.

 

Kommunikation og information

For at sikre at alle har de informationer, de skal bruge, må vi videregive disse informationer til hinanden både mundtligt og skriftligt.

Hver især har bl.a. brug for at vide:

 • om hvilken pædagogik vi arbejder med i huset, og hvordan vi gør det i det daglige arbejde
 • om der er sygdom i huset, og hvordan vagtplanen ser ud resten af dagen.
 • om der er sket noget med børnene, så vi skal yde en ekstra omsorg eller være ekstra opmærksomme.

Daglige informationer om børnene og praktiske ting skrives i stuebøgerne på hver etage. Møder, samtaler og andre dagligdags ting står i kalenderen på kontoret.

Referater fra stuemøder, konferencer og samtaler er i aflåst skab på kontoret.


Kompetenceudvikling

I Bitte bæk stræber vi efter et højt fagligt niveau og ledelsen støtter hver enkelt medarbejders videre faglige udvikling.

Kompetencer øges og øves gennem et dagligt arbejde med vores bevidsthed. Drøftelser og debat af disse foregår på konference, på stuemøder, gennem studiearbejder og ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Kompetencer fås også gennem efteruddannelser, kurser, supervision, konsulentbistanderfaring, refleksioner, evaluering m.fl.

Funktion som praktikvejleder, giver mulighed for at se og lære nyt, og generelt nyder alle i huset godt af spørgsmål og undren.

 

Kompetenceplan

Kurser i Steiner regi

Videreuddannelse

BMV, sprogvurdering, læreplaner

MUS

Studerende har sit eget punkt til fælles debat og drøftelse på konference

 

Lønpolitik

Pædagogernes løn følger BUPL´s overenskomst med LDD. Pædagogmedhjælpernes løn følger FOA’s overenskomst med LDD. De øvrige medarbejdere følger den gældende overenskomst.

 

Medarbejderudviklingssamtaler-MUS

Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler 1 gang årligt med lederen.

Bestyrelsesformanden holder medarbejderudviklingssamtale, LUS, med lederen.

Samtalerne indeholder emner som: trivsel, efteruddannelse, kurser, velvære, ønsker, mål, problematikker, kompetenceudvikling.

Lederen opsætter rammen for MUS. Medarbejderen får et skema til inspiration og vælger selv, hvor meget der skriftligt noteres. Medarbejderen beslutter om dele af samtalen skal deles med kollegaerne. Leder har ansvar for at følge op på beslutninger.

 

Pauser

I vores overenskomst § 24 stk. 6 står der: ”Hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer er der ret til en betalt pause på indtil 29 min. Den ansatte står til rådighed under pausen og kan ikke forlade institutionen.”

I Bitte Bæk, når man har 6 timer på en dag har man 15. min pause, som kan holdes om formiddagen, enten når vi er ude og lege eller når der spises frugt hos Moder Jord.

Har man mere end 6 timer har man 30 min. pause imellem kl. 12-13.30. Vi skal hjælpe hinanden til at vi får holdt pause. De dage der er stuemøde er der ingen pause for dem der har møde. Dem der har vejledning med en studerende har 15 min. Hvis det kan hænge sammen i huset.

 

Parfume

Af hensyn til børn og voksne må personalet ikke bruge parfume og stærkt parfumeret creme.

 

Personalepleje

Personalesamarbejdet bygger på åbenhed og tryghed.

I samarbejdet skal der være plads til regulær hyggesnak og socialt samvær. Det skal være rart at gå på arbejde. Der gives julegave til alle ansatte, og personalet spiser sammen inden juleferie og sommerferie.

Ligeledes skal man kunne komme til hinanden med indhold af pædagogisk karakter f.eks. studiearbejde, pædagogiske diskussioner, supervision og videreuddannelse.

 

Personalet har fri til

Personalet har fri til:

 • Egen eller nær families runde fødselsdag.
 • Kobber- sølv- eller guldbryllup i egen eller nær familie.
 • En fridag i forbindelse med flytning.
 • Dødsfald i familie og venner gives fri til begravelse. Ved dødsfald i nær familie kan der gives fri. Fraværets længde bedømmes i den enkeltes situation. Eventuelt kan en sygemelding eller afspadsering komme på tale.

Personalet har fri med løn til, dog tilstræbes at disse lægges udenfor arbejdstid:

 • Graviditetsundersøgelser
 • Hospitalsindlæggelser ved egne børn eller nær familie.
 • Egen tandlæge,- læge,- og speciallægekonsultation.
 • Barns tandlæge,- læge,- og speciallægekonsultation, dog max 1,5 time.

Ved gentagne ganges brug for fri med løn til ovenstående, kan der indgås individuelle aftaler med ledelsen.

Der kan gives hel eller delvis fri til:

 • Barnets 1. sygedag, evt. kan den ansatte åbne eller lukke eller komme til et fastsat møde.
 • Barnets 2. sygedag, såfremt at huset kan undvære den pågældende.

 

Rygning

Der må ikke ryges på børnehavens matrikel, jævnført Aalborg Kommunens krav til private daginstitutioner.

 

Samarbejde

Vores dagligdag er bygget op omkring en fast daglig rytme. Vi har også faste opgaver, som vi hver især tager os af. Dette kan medvirke til at samarbejdet styrkes, da alle ved, hvad de skal. Vi laver aftaler, hjælper hinanden og ser hvor der er brug for en i dagligdagen.

Vi har konference og stuemøde, hvor vi bl.a. diskuterer pædagogik, planlægger og evaluerer. 2 gange årligt har vi pædagogiskdag, hvor der er fastlagt tid til bl.a. at gennemgå og diskutere perspektivplan, læreplan, trivselsundersøgelse og arbejdsmiljøvurdering.

Når der bliver ansat nye eller bruges vikarer er vi bevidste om at tage godt imod dem og alle spørgsmål er relevante.

Samarbejdet i Bitte bæk skal være baseret på en god stemning og dermed også god tone, også i diskussioner. Her ud over er ærlighed vigtigt, at man siger sin mening og lytter til hvad andre mener og sammen finder en fælles forståelse. Tillid er en nøgle til godt samarbejde, det øger motivationen, arbejdsglæde, fleksibilitet og i sidste ende – kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

I forhold til samarbejdet med forældrene har vi nogle faste forventninger, som står skrevet i vores velkomstfolder.

Samarbejdet med Bestyrelsen skal baseres på de samme værdier som blandt personalet.

Ved en evt. konflikt eller uoverensstemmelse blandt personalet bør de involverede forsøge at finde en løsning. Hvis dette ikke er muligt, skal lederen af børnehaven fremlægges sagen og hjælpe frem til et løsningsforslag.

Medarbejderne forventer at ledelsen er ansvarlig, ærlig, hjælpsom, kompetent, inspirerende, professionel, og faglig.

Ledelsen forventer ligeledes at medarbejderne er ansvarlige, ærlige, hjælpsomme, kompetente, professionelle og faglige. Med dette forstås i praksisfeltet, at der mødes til tiden, og at der er glæde forbundet med det at tage på arbejde.

Børnehaven har bl.a. samarbejde med Aalborg Kommune, forældre, udlejer, Forældrebestyrelse, Børnehaveforening, talepædagog, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter og skoler.

 

Seniorpolitik

Vi ønsker en passende aldersspredning i personalegruppen, idet hver aldersgruppe kan bidrage med forskelligt. Ældre kollegaer samt pædagoger, der ønsker nedsættelse i timetal, vil blive imødegået.

Ældre kollegaers muligheder for kurser o.l. er enslydende med øvrige ansatte. Vi ønsker at sikre ældre kollegaer i ansættelsen, især da deres erfaring er god for institutionen.

Sikringen opnås bl.a. gennem planlægning af arbejdstid og hensynstagen til den enkeltes, på flere områder, naturlige nye arbejdsevne.

 

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelse for køkkenmedarbejder

Uddannelse og kvalifikationer: Køkkenassistenten skal være uddannet indenfor kost og ernæring og have praktisk viden og erfaring med vegetarisk madlavning.
Kosten består af biodynamiske og økologiske råvarer. Det forventes derfor at køkkenassistenten har et vist kendskab hertil.

En grundlæggende del af vores pædagogik er, at børnene deltager i børnehavens liv. Børnene, som er i alderen 3 til 6 år, har mulighed for at hjælpe til i køkkenet. Køkkenassistenten skal derfor have erfaring med børn eller som et minimum; lyst til at have børnene med i processerne.
Der forventes at køkkenassistenten interesserer sig for; har vilje og lyst til at arbejde med Steinerpædagogikken.

Arbejdsopgaver:

 • Tilberede morgenfrugt
 • Brygge kaffe/the til personalets pause, ved besøg, møder, etc.
 • Lave frokost
 • Tilberede eftermiddagsfrugt
 • Bage brød, boller, fødselsdagskage
 • Bestille varer
 • Holde madbudget
 • Indkøb af hushold
 • Lokal vareindkøb
 • Lave egenkontrol
 • Deltage i stuemøder når det kan lade sig gøre
 • Ekstra opgaver i forbindelse med årstidsfester
 • Tømme skrald og rengøre skraldespande.

Rengøring:

 • Rense ovn
 • Salte/afspænde og rengøre opvaskemaskine (både oppe og nede)
 • Rense kedel med eddike
 • Håndvaske
 • Hylder – skabe, orden + rengøring
 • Skifte håndklæder og klude dagligt
 • Rengøring af køkkener
 • Sende vasketøj med hjem

 

Stillingsbeskrivelse for leder

Uddannelse og kvalifikationer: Lederen skal være uddannet pædagog eller Steinerpædagog.

Grunduddannelsen skal være suppleret af kurser indenfor Steinerpædagogikken, i fald leder ikke er uddannet Steinerpædagog. Lederen skal have gennemført en grundlæggende lederuddannelse.

 • Have visioner for institutionens udvikling.
 • Opstille mål og rammer for det pædagogiske arbejde.
 • Indgå i samarbejdsrelationer med personale.
 • Indgå i ledelsesteam med souschefen i dagligdagen.
 • Indgå i et samarbejde med institutionens bestyrelse.
 • Sikre inddragelse af personalet i relevante personalemæssige og pædagogiske forhold
 • Deltage i relevante arbejdsgrupper på tværs af kommunens institutioner.
 • Være en synlig leder internt og eksternt.

Personaleudvikling:

 • Afholde MUS
 • Tilbyder kurser
 • Tilbyde supervision
 • Håndtere konfliktløsning
 • Uddelegere opgaver

Økonomi:

 • Overblik over forbrugte budgetmidler i forhold til ramme og lønbudget

Administration:

 • Organisering og tilrettelæggelse af dagligdagen
 • Almindelige driftsopgaver i forhold til personale og økonomi
 • Udarbejde udkast til virksomhedsplan
 • Udarbejde nyhedsbreve til forældrene
 • Sikre udarbejdelse af oplæg til diverse møder, velkomstpjece mm.
 • Overholde gældende regler og love på institutionsområdet og gældende overenskomster
 • Indstilling til/ansættelse af personale samt ansvarlig for gennemførelse af ansættelsessamtaler
 • Vedligeholdelse, sikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø mm.
 • Hjemmesiden

Pædagogik:

 • Stå som inspirator for en fortsat pædagogisk udvikling
 • Styre efter samt implementere opstillede pædagogiske mål
 • Visitation af børn med særlige behov
 • Udarbejde udkast til pædagogiske læreplaner i samarbejde med det øvrige personale
 • Pædagogisk arbejde med børnene. Der henvises til de pædagogiske kvalifikationer, der er beskrevet i stillingsbeskrivelsen for pædagoger.

Samarbejde:

 • Med souschef: Være sparringspartner i ledelsesteam med souschef
 • Med forældre: Formidle institutionens pædagogiske mål og stille krav/forventninger til forældrenes indgåelse i institutionens liv. Kunne afholde forældremøder og vanskelige samtaler
 • Med bestyrelsen: Være loyal over for de i bestyrelsen trufne beslutninger samt sikre at beslutningerne bliver gennemført i praksis.
 • Med personale: samarbejde og give sparring.

Egen udvikling:

 • Holde sig fagligt ajour
 • Tage ansvar for egen kompetenceudvikling
 • Være opsøgende og tydelig
 • Kompetenceudviklingsplan fastlægges ved LUS 1 gang årligt

 

Stillingsbeskrivelse for pædagog

Uddannelse og kvalifikationer: Pædagogen skal være uddannet pædagog eller Steinerpædagog.

Grunduddannelsen kan være suppleret af kurser indenfor Steinerpædagogikken.

Barnet: Pædagogen støtter det enkelte barn i dets individuelle- og sociale udvikling. Hun/han er nærværende og efterkommer barnets basale behov og imødekomme barnet på dets præmisser for udvikling og er efterligningsværdig.

Børnegruppen: Pædagogen har ansvaret for hele børnegruppen og afstemmer indsatsen efter både det enkelte barns og børnegruppens behov.

Forældresamarbejde: Pædagogen bygger bro mellem barnets to verdener ved at opbygge et positivt samarbejdsklima baseret på tillid, gensidig respekt og åben dialog. Hun/han kan formidle institutionens pædagogiske mål og stille krav/forventninger til forældrenes samarbejde om barnet og dets liv i institutionen. Pædagogen kan arrangere og afholde vanskelige samtaler.

Tværfagligt samarbejde: Pædagogen orienterer sig om mulige samarbejdsrelationer. Hun/han er i stand til at formulere skriftlige underretninger/indberetninger og deltage i tværfaglige møder.

På konference refereres fra kurser, stævner m.m

Samarbejde i institutionen: Pædagogen er i stand til at skabe sig et overordnet billede af, hvordan institutionen fungerer og handle ud fra det. Hun/han er i stand til at prioritere arbejdsopgaver og er aktiv i bestræbelserne for hele tiden at udvikle samarbejdet. Hun/han deltager aktivt og indgår på en konstruktiv måde i institutionens organisatoriske liv og rammer og påtager sig ansvar som f.eks. tillidsposter, deltagelse i udvalg m.m.

Pædagogisk planlægning: Pædagogen planlægger, udfører og evaluerer pædagogiske forløb med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, den pædagogiske læreplan og virksomhedsplanen. Pædagogen deltager i fælles refleksioner over institutionens liv og udvikling. Pædagogen planlægger pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i personalemøder, stuemøder, MUS-samtaler e.l, og gennem særlige forberedelsestimer, som kan være delegeret til hende/ham i forbindelse med en forberedelsesopgave (skrive oplæg, forberede et foredrag/oplæg til debat, udarbejdelse af nyhedsbrev eller en handlingsplan, udarbejdelse af udkast til underretning e.l.).

Egen udvikling: Pædagogen tager ansvar for egen kompetenceudvikling og holder sig fagligt ajour. Hun/han er åben for ny udvikling og har et ønske om at prøve nye sider af sig selv. Kompetenceudviklingsplan fastlægges ved MUS

Studerende i praktik: Pædagogen kan være ansvarlig for vejledning og konferencer med studerende i praktik.

Introduktion af nye medarbejdere: Pædagogen kan være ansvarlig for vejledning og inddragelse af nye medarbejdere i institutionens grundlag og særlige kultur, herunder at inddrage den nye medarbejder i stuens samarbejde.

 

Stillingsbeskrivelse for pædagogmedhjælper

Uddannelse og kvalifikationer: Gerne have erfaring fra andre børnehaver/vuggestuer og evt. have brug for og lyst til at få erfaringer med henblik på at blive uddannet pædagog

Vi forventer at du:

 • Er interesseret i Steinerpædagogikken
 • Kan være rollemodel for børnene
 • Kan aktivere dig selv
 • Er fleksibel
 • Deltager aktivt til stuemøder og konferencer
 • Deltager i forældresamtaler ved behov
 • Har lyst til at deltage i kurser
 • Indgår i samarbejdet med stuepædagogen, i forhold til det enkelte barn

Praktisk:

 • Yde omsorg
 • Skifte bleer
 • Feje gulve
 • Hjælpe i garderoben
 • Hjælpe hvor der er behov for det
 • Daglig rengøring af toiletterne

Egen udvikling:

 • Har lyst til kompetenceudvikling
 • Er åben for ny udvikling og har et ønske om at prøve nye sider af sig selv.
 • Kompetenceudviklingsplan fastlægges ved MUS

 

Stillingsbeskrivelse for souschef

Uddannelse og kvalifikationer: souschefen skal være uddannet pædagog eller Steinerpædagog.

Grunduddannelsen skal være suppleret af kurser indenfor Steinerpædagogikken. Souschefen skal have gennemført en grundlæggende lederuddannelse.

 • Sammen med lederen opstille mål og rammer for det pædagogiske arbejde
 • Indgå i samarbejdsrelationer med personale.
 • Indsigt i lønregnskab og budgetkontrol
 • Indgå i team med lederen og være stedfortræder for lederen i dennes fravær
 • Tilkalde vikarer
 • Venteliste
 • Loyal overfor de beslutninger bestyrelse/leder fremsætter

Personaleudvikling:

 • Håndtere konfliktløsning
 • Uddelegere opgaver
 • Give sparring til leder

Økonomi:

 • I team med lederen have overblik over forbrugte budgetmidler i forhold til ramme og lønbudget

Administration:

 • Have medansvar for udarbejdelse og opdatering af institutionens hjemmeside
 • I team med lederen udarbejde virksomhedsplan
 • I team med lederen organisere og tilrettelægge dagligdagen
 • I team med lederen udarbejde nyhedsbreve til forældrene samt oplæg til diverse møder, velkomstpjece mm.
 • I team med lederen indstille til ansættelse af personale samt gennemføre ansættelsessamtaler
 • I team med lederen sikre vedligeholdelse, sikkerhed, arbejdsmiljø mm.
 • Køre løn
 • Betale regninger
 • Indkøb af diverse
 • Infomøder, herunder give et positivt billede af Bitte Bæk ud af til.

Pædagogik:

 • I team med lederen styre efter samt implementere opstillede pædagogiske mål
 • I team med lederen og de øvrige medarbejdere udarbejde pædagogiske læreplaner
 • Pædagogisk arbejde med børnene. Der henvises til de pædagogiske kvalifikationer der er beskrevet i stillingsbeskrivelsen for pædagoger.

Samarbejde med forældre:

 • Formidle institutionens pædagogiske mål og stille krav/forventninger til forældrenes indgåelse i institutionens liv
 • Skal efter aftale med lederen afholde forældremøder og vanskelige samtaler

Egen udvikling:

 • Holde sig fagligt ajour
 • Styrke egne kompetencer
 • Være opsøgende og tydelig
 • Være åben for udvikling
 • Kompetenceudviklingsplan fastlægges ved MUS 1 gang årligt

 

Studiearbejde:

Det forventes at alle ansatte løbende studerer det lille barn i antroposofisk faglitteratur, deltager i kurser og videreuddanner sig.

 

Sygdomspolitik

Vi har udarbejdet en sygepolitik for at forebygge sygefravær og langtidssygemeldinger. Det har vi, da vi mener, at vi ved at sætte fokus på forebyggelse af længerevarende sygefravær udviser både omsorg og respekt for den enkelte medarbejders betydning for hele arbejdspladsens funktion og trivsel. Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, øges samtidig belastningen på de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen og derved kan en forebyggende indsats have indvirkning på såvel den enkelte som hele personalegruppens trivsel.

Ved sygdom skal der ringes til Bitte Bæk kl. 7. Medarbejderen har ikke pligt til at oplyse hvad den fejler. Hvis medarbejderen der skal åbne børnehaven er syg, må den ringe til den kollega, der møder 7.30 eller lederen, gerne dagen før. Ved sygdom hen over en weekend eller fridag skal medarbejderen ringe og sygemelde sig på ny.

Raskmelding skal ske dagen før telefonisk og senest kl. 14 af hensyn til institutionens arbejdstilrettelæggelse – dog hvis man ikke har raskmeldt sig, men alligevel føler sig rask senere på dagen, møder man naturligvis på arbejdet til planlagt tid.

Hvis medarbejderen har været sygemeldt i en uge, tager lederen kontakt til den syge og aftaler en evt. omsorgssamtale, som finder sted senest 2 uger efter første sygedag. Lederen tager også kontakt til medarbejderen hvis denne har et atypisk fravær, gentagne korte sygdomsperioder, da det kan være et tegn på, at medarbejderen ikke trives på arbejdspladsen. Der indkaldes skriftligt til omsorgssamtaler med ca. 5 dages varsel, og der gøres opmærksom på medarbejderens mulighed for at medbringe en bisidder.

Til omsorgssamtalen deltager leder, den sygemeldte og evt. TR eller en anden bisidder, hvis den syge ønsker det. Efter 2 uger indhentes der en mulighedserklæring hos lægen. Lederen har ansvaret for at indkalde til 2. samtale efter 6 uger. Efterfølgende vil der være omsorgssamtaler hver 3. uge eller efter aftale. Forpersonen kan deltage i samtalerne efter behov.

Medarbejderen har pligt til at deltage i omsorgssamtaler inden for normal arbejdstid. Kan medarbejderen ikke møde op pga. sygdom, kan samtalen holdes hjemme hos den syge eller pr. telefon.

Formålet med omsorgssamtalen er at understøtte dialogen mellem medarbejder og arbejdsplads med henblik på bedst mulige rammer for tilbagevenden. På den måde fastholdes medarbejderens tilknytning til institutionen. Både leder og medarbejder har et ansvar for at indgå i en positiv dialog om muligheder og evt. problemer i relation til sygefraværet.

Til omsorgssamtaler vil der blive talt om:

 • Hvad der skal til for, at du hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet
 • Hvordan du oplever din situation?
 • Om du evt. har brug for en periode, hvor du er delvis raskmeldt
 • En evt. midlertidig ændring af arbejdsvilkår, opgaver eller arbejdstid.
 • Hvis sygdommen er arbejdsrelateret, vil medarbejderen blive tilbudt supervision.
 • Mulighedserklæring, denne skal underskrives af leder, medarbejder og lægen.

Der tages referat fra samtalen hvoraf det skal fremgå, hvornår lederen forventer at modtage evt. mulighedserklæring retur fra lægen. Referatet underskrives af medarbejder, leder og evt. bisidder. Medarbejderen får en kopi ved samtalens afslutning ellers sendes den.

En tilbagevenden med ændret opgavesammensætning og/eller delvis sygemelding bør, så vidt muligt, ikke strække sig over mere end 6-8 uger.

Både leder og medarbejder har et fælles ansvar for at følge op på eventuelle aftaler indgået ved omsorgssamtalerne.

Institutionen har mulighed for at indhente en varighedserklæring fra lægen ved længerevarende sygefravær.

Der bliver ført sygefraværsstatistik der 1 gang om året bliver taget med til Bestyrelsen. Dette er for at synliggøre evt. arbejdsbelastning og planlægge tiltag til afhjælpning, således at sygefraværet evt. kan nedbringes.

Ved sygdom under ferie skal der ringes til Bitte Bæk på første sygedag (hvis det er på en lukket dag skal der ringes til leder, souschef eller bestyrelsesforperson)

Ferieloven siger:

 • 13. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Stk. 2. Hvis en lønmodtager er syg, når ferien begynder, har lønmodtageren ikke pligt til at begynde ferien.

Hvis du bliver syg i din ferie, skal du hurtigst muligt give din leder besked om, at du er syg. Hvis leder har ferie ringes til Bitte Bæk. Ved lukkedage for Bitte Bæk kontaktes leder.

Du skal også sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen. (anbefaler BUPL. Den ansatte betaler lægeerklæring ifølge overenskomst)

Sygdommen tæller først fra det tidspunkt hvor din leder har modtaget besked om sygemelding.

Du vil have mulighed for erstatningsferie, når du har mere end 5 dages sygdom under ferie i ferieåret. Det vil sige, de første 5 sygedage er en karensperiode, der ikke erstattes. Vær opmærksom på, at de 5 sygedage gælder for hele ferieåret, og ikke enkelte ferieperioder. Er du eksempelvis syg i 5 dage i din sommerferie og bliver syg i din efterårsferie, har du ret til erstatningsferie fra første dokumenterede sygedag i efterårsferien.

Hvis du bliver syg før din ferie begynder, har du ret til at få din ferie udskudt. Sammen med lederen fastsættes det hvornår erstatningferien skal afholdes.

Bliver du rask i perioden for den planlagte ferie, skal du huske at raskmelde dig.

Alt dette gælder for feriedage, ved afspadsering er der ikke erstatning ved sygdom.

 

Tavshedspligt                                                             

Tavshedspligten gælder samtlige ansatte og andre, der deltager i institutionens drift, dvs. pædagoger, medhjælpere, køkkenmedarbejder, rengøringspersonale, bestyrelsesmedlemmer, pædagogstuderende og øvrige der har sin gang i Bitte Bæk. Den ansatte skal skrive under på en tavshedserklæring.

Folkeskoleelever, der er i kortvarigt praktikophold er ikke underlagt tavshedspligten, men der kan pålægges tavshedspligt.

Såfremt en ansat bryder sin tavshedspligt, medfører det øjeblikkelig udvisning af børnehaven. Efterfølgende samtales der med bestyrelse, leder og souschef om, hvorvidt det skal føre til fyring

Efter Forvaltningsloven § 27 har den, der virker inden for den offentlige forvaltning tavshedspligt. I relation til Forvaltningsloven er også den selvejende daginstitution en del af den offentlige forvaltning. Forvaltningsloven refererer i § 27 til Straffelovens § 152, hvor der står: ”Den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 6 måneder”. Fortrolige oplysninger betyder i denne sammenhæng, § 28 i Forvaltningsloven: ”Oplysninger om enkeltpersoners private forhold, herunder oplysninger om race, religion, hudfarve og politiske, forretningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende…”

Tavshedspligt overfor kollegaer: Som hovedregel kan man sige at institutionens medarbejdere kun har begrænset tavshedspligt over for hinanden. Indbyrdes kan de frit diskutere f.eks. et enkelt barns forhold. Men selv overfor en kollega kan der opstå situationer, hvor de ansatte bør opretholde en tavshedspligt. Hvis man f.eks. vinder forældres nære fortrolighed, skal man holde sin viden for sig selv, hvis det intet har med barnets ophold i institutionen at gøre.

 

Trivselspolitik og vold, trusler, mobning og chikane, – samt forebyggelse af disse

Gennem ærlighed og åbenhed søges eventuelle problemer løst. Børnehavens livssyn er positivt, og det smitter af i hele huset og giver en god stemning.

Vi har 0-tolerence overfor slag og bid

O-tolerence betyder, at vi ikke tolerer at børnene slår/bider de voksne. Med de mindste børn er det svært, idet de ofte gør det pr. refleks og hurtigt. Det er vigtigt ifht. børn og voksne imellem at være tydelig og få sagt fra øjeblikkeligt,: Jeg vil ikke have du slår, bider.. og samtidig flytte sig, holde værge, så det også i bevægelsen tydeliggøres. Blandt børnene løses konflikter med slag, skubben, bid på samme vis.

Efterfølgende orienteres forældrene om episoden og episoden nedskrives i vores registreringsbog, der ligger i personalerummet.

Vi har et godt og tæt samarbejde med forældrene og markerer vores grænser tydeligt og klart i det daglige arbejde samt ved forældresamtaler og forældremøder.

Såfremt der skulle forekomme alvorlige og livstruende trusler og/eller vold fra en forælder, vil vi bede dem forlade institutionen og kontakte politiet for hjælp og/eller anmeldelse.

Ifht. forældre og kollegaer accepterer vi naturligvis ikke slag/bid hvilket ikke er oplagt fra lige netop vores målgruppe. Ifht. verbale angreb bruges samme procedure; det stoppes øjeblikkeligt og efterfølgende indkaldes til samtale, hvor problemet drøftes og løses.

Mobning og chikane i personalegruppen søges forebygget gennem et sundt og godt samarbejde, se dette.

Hvis en pædagog bliver udsat for vold, skal det som udgangspunkt anmeldes til politiet.
Det er et krav, at volden er forsætlig (handlingen skal populært sagt være “med vilje”), og at voldshandlingen skal have medført en fysisk eller psykisk skade.