Vedtægter

Vedtægt for den private institution

Børnehaven Bitte Bæk

 
§ 1.

Institutionens navn

Stk. 1. Institutions navn er Børnehaven Bitte Bæk, Saxogade 4, 9000 Aalborg, cvr. nr. 27486134.

Institutionen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Institutionen er selvejende og drives som privat institution, med en bestyrelse bestående af et forældreflertal.

 
§ 2.

Overordnede mål

Stk. 1. Institutionen drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning.

Stk. 2. Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen 1 år og indtil skolestart.

 
§ 3.

Institutionens formål

Stk. 1. Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, jf. § 2 – at arbejde ud fra Waldorfpædagogik. Institutionen holder sig i kontakt med og er en del af det udviklingsarbejde, der finder sted blandt Waldorf/Steinerbørnehaver og i Sammenslutningen af Rudolf Steiner dagtilbud i Danmark.

Stk. 2. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.

 
§ 4.

Institutionens ledelse

Stk. 1 Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, herunder arbejdsgiverkompetencen for institutionens personale, og en leder, der – i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser, og under ansvar overfor bestyrelsen – varetager den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen, samt de opgaver der er forbundet hermed.

Institutionens bestyrelse fastsætter de pædagogiske principper for institutionen.

 
§ 5.

Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1 Bestyrelsen består af i alt 4 medlemmer, der sammensættes således:

4 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn indskrevet i institutionen.

 
§ 6.

Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Valg til bestyrelsen sker ved at bestyrelsen, i samarbejde med institutionens leder, skriftlig indkalder til forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet skal finde stede senest udgangen af juni måned. Indkaldelse sker ved mail samt ved opslag i børnehaven, med mindst 2 ugers varsel.

Ved mødet bruges nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. vedtægterne

Efter mødet underskrives referatet af den valgte dirigent, den valgte referent og den afgående bestyrelsesformand. I referatet indskrives endvidere det fulde navn på de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, ligesom der nedskrives hvilke bestyrelsesmedlemmer der forsætter i bestyrelsen.

På forældremødet redegør den siddende bestyrelse for arbejdet i året der er gået, ligesom institutionens leder orienterer om institutionens arbejde. Begge dele til forældrenes orientering.

Stk. 2. Bestyrelsen forældrevalgte medlemmer vælges for en 2 årig periode. Valgt er de personer der opnår flest stemmer.

For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Stk. 3. Der kan vælges indtil 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis de under stk. 1. nævnte bestyrelsesmedlemmer, på grund af sygdom eller bortrejse får længerevarende forfald i mere end 2 måneder eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende valgperiode.

Suppleanter er de personer der ikke opnår valg til bestyrelsen. Rækkefølgen sker iht. stemmetal.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen udtræder fra den dato barnets tilknytning til institutionen ophører, ligesom valg af suppleanter bortfalder fra den dato barnets tilknytning til institutionen ophører.

Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

Stk. 4. Er der ikke valgt suppleanter for forældrerepræsentanterne, skal der inden for 4 uger, fra forfaldet er bestyrelsen bekendt, afholdes forældremøde med suppleringsvalg til bestyrelsen. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem indtræder herefter i resten af valgperioden.

Stk. 5. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

 
§ 7.

Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1 Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. familie med indskrevet barn/børn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog forudgående institutionsbestyrelsens godkendelse.

Der kan ikke stemmes via fuldmagt eller brevstemme.

Stk. 2. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Stk. 4. Alle tvivlsspørgsmål angående valget, herunder indsigelser vedrørende selve valghandlingen og spørgsmål om valgbarhed mv., afgøres af en valgbestyrelse, bestående af bestyrelsens formand og institutionslederen med bestyrelsesformanden som formand. I tilfælde af uenighed er formandens stemme udslagsgivende.

 
§ 8.

Bestyrelsens konstituering

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Ændringer kan ske i valgperioden.

Institutionens leder indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde, som skal afholdes senest 4 uger efter valgets afholdelse. Indkaldelse sker med dagsorden udsendt af institutionens leder med mindst 1 uges varsel.

 
§ 9.

Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.

Hvis formanden trods henstilling fra mindst 2 medlemmer ikke indkalder til møde, kan 3 medlemmer indkalde til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftlig med mindst 1 uges varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet med angivelse af de sager der er til behandling. Det tilstræbes at ordinære bestyrelsesmøder fastlægges for en 12 måneders periode.

Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 1 uge inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.

Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen skal det meddeles formanden. I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel.

Stk. 5. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i sine møder og bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.

Stk. 6. Beslutninger omhandlende:

Lederansættelser,

ansættelser i almindelighed,

institutionens formue,

ejendomsforhold

kræver dog enstemmighed af alle bestyrelsens medlemmer.

Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. Ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som institutionens leder, kan forlange at få særstandpunkter eller mindretalsopfattelser ført til referat.

Med sin underskrift bekræfter de deltagende medlemmer mødets afholdelse og at referatet er i overensstemmelse med det behandlede og besluttede.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden, som skal forefindes skriftlig. Forretningsordenen er en præcisering af bestyrelsens arbejdsform og den fastlægger blandt andet omfanget af eventuel delegering af opgaver, samt udvalgs kompetencer.

Stk. 9. Bestyrelsen modtager ikke vederlag for arbejdet i bestyrelsen.

Stk. 10. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, ar de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, samt institutionens ledelse ved deres indtræden i bestyrelsen, hhv. inden stillings tiltræden, er gjort bekendt med indholdet af institutionens vedtægt, bestyrelsens forretningsorden, øvrige i institutionen gældende retningslinjer, samt andre regler mv. der må være fastsat af bestyrelsen.

 
§ 10.

Øvrige deltagere i bestyrelsens møder

Stk. 1. Institutionens ledelse deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær / sagsbehandler uden stemmeret.

Institutionens personale har ret til at vælge en repræsentant til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Vedkommende vælges af og blandt det fastansatte pædagogiske personale i institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.

Stk. 3. Bestyrelsen kan uagtet stk. 1., når helt særlige forhold taler for det, beslutte at institutionens ledelse enten ikke skal deltage i et bestyrelsesmøde eller skal forlade bestyrelsesmødet midlertidigt under behandlingen af ét eller flere dagsordenspunkter.

 
§ 11.

Tavshedspligt

Stk. 1. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering, eventuelt ved dateret påtegning på et print af denne vedtægtsside.

 
§ 12.

Bestyrelsens kompetence

Stk. 1. Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de love og regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. . Indgåelse og ophævelse af aftalen mellem institutionen og den til hver tid gældende administrative samarbejdspartner, kræver tilslutning af kvalificeret flertal på 3/4 af institutionsbestyrelsen.

Stk. 4. Beslutning om ophævelse eller ændring af tilknytnings- og samarbejdsforholdet med den til hver tid gældende administrative samarbejdspartner, eller til beslutning vedrørende institutionens egenkapital og formueforhold kræves tilslutning fra blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 
§ 13

Optagelseskriterier

Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn.

Stk. 2. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten dog under hensyntagen til at søskende har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk. 3. Søskende til nuværende børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk. 4. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.

Stk. 5. Forældre, som ønsker deres barn optaget i Bitte Bæk, indkaldes til en rundvisning og samtale og skrives på børnehavens venteliste. Forældrene må være indforstået med det pædagogiske grundlag, Waldorfpædagogikken, og i øvrigt indstillet på grundtanken, at alle løfter i flok.

 
§ 14

Udmeldelse / opsigelse af børn

Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt med et varsel på to måneder til den 1. i en måned.

Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen kan opsige et barn, hvis forældrene modarbejder institutionens formål og arbejde i en sådan grad, at det påvirke institutionens psykiske arbejdsmiljø. Opsigelse kan først finde sted, efter at institutionsledelsen har søgt at genetablere gode samarbejdsrelationer.

Opsigelse vil i givet fald ske skriftligt med 28 dages varsel til den 1. i en måned

 

§ 15.

Forældrebetaling

Stk.1. Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2. Såfremt der optages børn i institutionen, der ikke er berettiget til plads i kommunalt dagtilbud, hvorved kommunen ikke yder tilskud, kan bestyrelsen fastsætte øget særskilt forældrebetaling svarende til det kommunale tilskud pr. barn. 

Stk. 3. Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Stk. 4. Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen. Bestyrelsen kan vælge at udlicitere opkrævningen.

 
§ 16.

Åbningstider

Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en ugentlig åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale tilskud.

Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

 
§ 17.

Ansættelser og afskedigelser

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af bestyrelsen godkendte budget.

Stk. 2. Ansættelser og afskedigelser, herunder ansættelse og afskedigelse af leder, kræver tilslutning i bestyrelsen jf. § 9 stk. 6.

Stk. 3. Institutionens fastansatte personale skal sikres med indflydelse i forbindelse med fastansættelse af nye medarbejdere. De nærmere regler for en sådan medindflydelse, der skal omfatte personalets ret til at afgive indstilling ved nyansættelser, fastsættes af bestyrelsen i bestyrelsens forretningsorden, eller skriftligt for hvert enkelt tilfælde ifølge fastlagte retningslinjer.

 
§ 18.

Forpligtelse

Stk. 1. Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af bestyrelsens formand og næstformand. I tilfælde af formandens forfald af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
 
§ 19.

Hæftelse

Stk. 1. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for institutions forpligtelser, men er ansvarlig for dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om ledelsesansvar.

Stk. 3. Bestyrelsen kan give institutionens leder prokura for så vidt angår dispositioner vedrørende institutionens daglige drift.

 
§ 20.

Institutionens nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af institutionen, eller dens ophør som selvejende institution kræver tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer anvendes til et formål, der har relation til børnehavedrift eller Waldorf pædagogik.

I forbindelse med opløsningen påhviler det bestyrelsen at foranledige aflagt et afsluttende revideret regnskab for institutionen.

Stk. 3. Kan det fornødne flertal, jf. stk. 1. og stk. 2., ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, med kun det pågældende punkt på dagsordenen, og beslutning kan på et sådant møde vedtages med tilslutning fra 4 bestyrelsesmedlemmer.

 
§ 21.

Ændring af vedtægter

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 10/4 2018.
 
Vedtægterne træder i kraft pr.[ 19/4 2028.

 

Vedtægterne erstatter vedtægter af 13/10 2004, 19/5 2008, 2012, 13/1 2014, 2/2 2015, 7/4 2017 samt 28/9 2017.